PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Valdema“, juridinio asmens kodas 303286517, adresas Kauno 15, Marijampolė (toliau – Įmonė), šia Privatumo politika Jus informuoja apie Įmonės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. informuoja kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškina, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ( toliau- Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „ VALDEMA“ vykdomas asmens duomenų tvarkymas

Šioje privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr.2016/679.

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė  tvarko asmens duomenis šiais pagrindais ir tikslais:

 1. Teikiant įdarbinimo paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti Įmonės interesantų, klientų ir įmonės darbuotojų  duomenų bazes;
 2. Asmens duomenų tvarkymas Įmonės interesanto, kliento ar darbuotojo sutikimu;
 3. Dėl UAB „Valdema“ teisėtų interesų, kai interesanto, kliento ar darbuotojo privatūs interesai nėra svarbesni;
 4. Kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant UAB „Valdema“ darbuotojų duomenis;
 5. Prašymų/skundų nagrinėjimui;

UAB „ VALDEMA“ renkami duomenys

Įmonė renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 1. Asmens tapatybės duomenis: vardą,  pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
 2. Kontaktinius duomenis: adresą( gyvenamąją vietą), el. pašto adresą, telefono numerį;
 3. Duomenys, reikalingi sutarties sudarymui ar jos vykdymui: socialinio draudimo pažymėjimų kopijos, paso/asmens tapatybės kortelės kopijos, banko sąskaitos numeriai, informacija apie išsilavinimą, sveikatą ar kita būtina informacija, išskyrus informaciją apie asmens apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas  bei kitus specialių kategorijų asmens dokumentus ( Reglamento 9 str.);
 4. Duomenys surenkami panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt;
 5. Jūsų ir Įmonės turto saugumo  užtikrinimo tikslu ( vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti įmonės įrengta vaizdo stebėjimo įranga, kai Jūs ar kitas duomenų subjektas lankosi Įmonėje ir patenkate į vaizdo stebėjimo lauką;
 6. Kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiau tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;

Pagrindas  asmens duomenų rinkimui

Įmonė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamiesi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Įmonė asmens duomenis renka siekdama įgyvendinti sutartinius įsipareigojimus ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Taip pat Įmonė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdant teisines prievoles ( įgyvendinti norminių aktų reikalavimus, taip pat pateikti atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia  tvarkyti  dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/ ar Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate jūs ir ar numato teisės aktai. Nors Jūs galite būti nutraukęs sutartinius santykius su Įmone, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Jūsų duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Asmens duomenų teikimas

Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis. Įmonės duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal  Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina , kad tinkamos priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų tvarkytojai, kuriems Įmonė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie asmens duomenų, gali būti  įsisteigę už Lietuvos Respublikos , Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Įmonė taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Įmonėje, ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Įmonėje tvarkomais asmens duomenimis ( teisė susipažinti su asmens duomenimis );

Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą- tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ( teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik Jūsų sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą susitikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra  tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, t. y. pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas ( teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);

Kreiptis į Įmonę ir pareikšti nesutikimą dėl asmenų duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu ( teisė pareikšti nesutikimą);

Bet kada atšaukti Įmonei duotus sutikimus.

Slapukai

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Valdema“ svetainėje www.valdema.lt, naudojame slapukus ( angl. coocies)- nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Įmonės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos  duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Įmonės interneto svetainėje  Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Privatumo politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais Įmonė peržiūri Privatumo politiką. Jei Įmonė atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuos Jus el. paštu, pasirašytinai arba viešai paskelbdama savo internetiniame tinklalapyje www.valdema.lt

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo galite kreiptis:

Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą elektroninių ryšių priemonėmis- el. paštu: info@valdema.lt;

Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą paštu/tiesiogiai- adresu: Kauno g. 15, Marijampolė;

 Teikiant  prašymą žodžiu- telefonu +37061551975

Nepavykus sprendimo rasti kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valsybinę duomenų apsaugos inspekciją ( www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

TOP