PRIVATUMO POLITIKA

UAB
„ Valdema“, juridinio asmens kodas 303286517, adresas Kauno 15, Marijampolė (
toliau – Įmonė), šia Privatumo politika Jus informuoja apie Įmonės, kaip
duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, t. y. informuoja kaip
yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, paaiškina, kiek laiko saugomi,
kam teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo
ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens
duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu (ES) 2016/679 ( toliau- Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų apsaugą.

UAB „ VALDEMA“ vykdomas asmens
duomenų tvarkymas

Šioje
privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra
apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir
Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamente Nr.2016/679.

Siekdami
užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Įmonė
 tvarko asmens duomenis šiais pagrindais
ir tikslais:

 1. Teikiant įdarbinimo
  paslaugas, siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti Įmonės interesantų,
  klientų ir įmonės darbuotojų  duomenų
  bazes;
 2. Asmens duomenų tvarkymas Įmonės
  interesanto, kliento ar darbuotojo sutikimu;
 3. Dėl UAB „Valdema“ teisėtų
  interesų, kai interesanto, kliento ar darbuotojo privatūs interesai nėra
  svarbesni;
 4. Kitais tikslais, susijusiais
  su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant UAB „Valdema“ darbuotojų
  duomenis;
 5. Prašymų/skundų nagrinėjimui;

UAB „ VALDEMA“ renkami duomenys

Įmonė
renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 1. Asmens tapatybės duomenis:
  vardą,  pavardę, asmens kodą, gimimo
  datą;
 2. Kontaktinius duomenis:
  adresą( gyvenamąją vietą), el. pašto adresą, telefono numerį;
 3. Duomenys, reikalingi
  sutarties sudarymui ar jos vykdymui: socialinio draudimo pažymėjimų kopijos,
  paso/asmens tapatybės kortelės kopijos, banko sąskaitos numeriai, informacija
  apie išsilavinimą, sveikatą ar kita būtina informacija, išskyrus informaciją
  apie asmens apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas  bei kitus specialių kategorijų asmens
  dokumentus ( Reglamento 9 str.);
 4. Duomenys surenkami
  panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt;
 5. Jūsų ir Įmonės turto
  saugumo  užtikrinimo tikslu ( vaizdo
  stebėjimas). Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti įmonės įrengta vaizdo
  stebėjimo įranga, kai Jūs ar kitas duomenų subjektas lankosi Įmonėje ir
  patenkate į vaizdo stebėjimo lauką;
 6. Kitus duomenis, kurie yra
  renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiau tuo metu, kai iš
  Jūsų prašoma sutikimo;

Pagrindas  asmens duomenų rinkimui

Įmonė
gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamiesi teisės aktuose nurodytais
teisėto tvarkymo pagrindais. Įmonė asmens duomenis renka siekdama įgyvendinti
sutartinius įsipareigojimus ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Taip pat Įmonė
gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis vykdant teisines prievoles ( įgyvendinti
norminių aktų reikalavimus, taip pat pateikti atsakymus į valstybės ir
savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais
teisėto tvarkymo pagrindais. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti
duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą,
kai duomenis reikia  tvarkyti  dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti
duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Įmonės
surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir/ ar Įmonės
informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu
reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalaujate
jūs ir ar numato teisės aktai. Nors Jūs galite būti nutraukęs sutartinius
santykius su Įmone, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti Jūsų duomenis dėl
galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol
pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Asmens duomenų teikimas

Įmonė
įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu.
Asmens duomenys gali būti atskleisti trečioms šalims tik tada, jeigu to reikia
sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų
priežasčių. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams,
kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis. Įmonės duomenų
tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal  Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai
yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė
pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina , kad
tinkamos priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų
Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Duomenų
tvarkytojai, kuriems Įmonė perduoda asmens duomenis ar sudaro prieigą prie
asmens duomenų, gali būti  įsisteigę už
Lietuvos Respublikos , Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.
Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra
leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių
dėl asmens duomenų privatumo apsaugos užtikrinimo.

Įmonė
taip pat gali teikti Jūsų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių
institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti
galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Kreiptis
į Įmonę su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Įmonėje,
ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Įmonėje tvarkomais asmens duomenimis
( teisė susipažinti su asmens duomenimis );

Kreiptis
į Įmonę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmenų
tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą- tuo atveju, kai susipažinus su asmens
duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (
teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);

Kreiptis
į Įmonę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik Jūsų
sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą susitikimą. Ši teisė netaikoma, jei
asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra 
tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, t. y. pareigos pagal taikomus teisės
aktus vykdymas ( teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);

Kreiptis
į Įmonę ir pareikšti nesutikimą dėl asmenų duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų
tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu ( teisė pareikšti nesutikimą);

Bet
kada atšaukti Įmonei duotus sutikimus.

Slapukai

Siekiant
pagerinti Jūsų patirtį lankantis UAB „Valdema“ svetainėje www.valdema.lt, naudojame slapukus ( angl. coocies)-
nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos
naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti
lankymosi Įmonės interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę
informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos  duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti
ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Įmonės interneto svetainėje  Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti
slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi
slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir
ištrynę įrašytus slapukus.

Privatumo politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais Įmonė peržiūri
Privatumo politiką. Jei Įmonė atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie
tai informuos Jus el. paštu, pasirašytinai arba viešai paskelbdama savo internetiniame
tinklalapyje www.valdema.lt

Dėl Jūsų
teisių įgyvendinimo galite kreiptis:

Teikiant
rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą elektroninių ryšių priemonėmis- el. paštu:
info@valdema.lt;

Teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą paštu/tiesiogiai-
adresu: Kauno g. 15, Marijampolė;

 Teikiant  prašymą žodžiu- telefonu +37061551975

Nepavykus sprendimo rasti kartu, Jūs turite teisę kreiptis į Valsybinę
duomenų apsaugos inspekciją ( www.ada.lt), kuri
atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir
kontrolę.

TOP